برای مشاوره با ما در ارتباط باشید

02166968003

توسعه فردی

نام استاد

موضوع

توسعه کسب و کار


150000

34%

هزار تومان 99


199000

50.3%

هزار تومان 99


میلیون تومان 10


199000

50.3%

هزار تومان 99


هزار تومان 35

نام استاد

موضوع

بازاریابی و فروش


هزار تومان 50

نام استاد

موضوع

توسعه کسب و کار


میلیون تومان 1


199000

50.3%

هزار تومان 99

موضوع

کوچینگ و روان شناسی مثبت


199000

50.3%

هزار تومان 99


495000

29.3%

هزار تومان 350

?>