سرکار خانم زهرا دوست محمدی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای احمد دیلمی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای جواد سعادتی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

سرکار خانم حنانه تمدن نژاد

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای پژمان مشعشعی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای محمود رستگار

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای امیر حاج‎نبی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای حمزه امیری

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون

جناب آقای اباذر سمنانی

_
توضیحاتی درمورد کوچینگ و تاثیرات این مهارت بر رفتار، زندگی و فعالیت اقتصادیشون